آشنایی با artificial intelligence چیست؟ آشنایی با هوش ساختگی چیست؟ آشنایی با هوش مصنوعی چیست؟

هوش ساختگی

همچنین شناخته شده با: هوش مصنوعی
برابر انگلیک (انگلیسی): artificial intelligence