پایگاه دانش ایرانشهری


بنیادگذار

افشین پوریا (پورباقی) دانش‌آموخته‌ی
کارشناسی هندازگری نرم‌افزار (دانشگاه آزاد تهران واحد شمال - ۱۳۸۰)
سرکارشناسی گویاییِ فرزانگیک [=منطق فلسفی] (دانشگاه تربیت مدرس - ۱۳۹۷)

پیوند با من
afshin@farzanegi.org یا pourbaqi@gmail.com

بسی خرسند خواهم شد اگر من را از کژی‌ها و کاستی‌های این گردآورد آگاه کنید.


اندر چرایی در انداختن این تارنما

انگیزه‌های چندی برای دراندازی این تارنما هست به پهرست زیر:
 1. هم‌بهر کردن [=به‌اشتراک‌گذاری] دریافته‌های به سامان شده‌ام در دانش‌های نگریگ [=نظری] با دیگر شیفتگان و دلبستگان این دانش‌ها
 2. نمایاندن توانایی زبان پارسی برای کاربرد در گستره‌های دانش‌، رواگ[=ترویج] این زبان رسا و شیوا و کوشش برای پاکسازی زبان پارسی از واژه‌های بیگانه و ساخت‌ها ناروا که خویشکاری [=وظیفه] خود می‌دانم.
 3. این تارنما هم‌هنگام با پیش نهادن درون‌مایه [=محتوا] در گستره‌های دانش، نمایشگاهی است برای نیروگر [=موتور] بازنمایی و خردورزی دانش که ساخت آن را از سال ۱۳۹۵ آغازیده‌ام. این نیروگر دستاورد پژوهش‌های من در این شاخه و پاره‌ای مانه‌[=ایده]های خودم است و پیاده‌سازی آن فرآیندی در پیشرفت و فرگشت است. گواهمندی‌ها [=مستندات] این فرآورده [=محصول] را به زودی در این تارنما خواهید دید.

کارگزاری‌ها [=خدمات]

به‌زودی

بن‌مایه‌ها [=منابع] و بازبردها [=مراجع]

مهین [=مهمترین] بن‌مایه‌هایی که در این تارنما از آن‌ها سود برده‌ام به پهرست زیر اند:

در فرزانگی
 1. دانشنامه‌ی فلسفه استنفورد
در گویایی
 1. درآمدی به گویایی ناکلاسیک (گراهام پریست - ۲۰۰۸) (هم اکنون سرگرم پارسی‌گردانی این نبیگ ارزشمند هستم)
 2. دوره‌ای آغازین در گویایی (شاون هدمن - ۲۰۰۴)
 3. گویایی‌ها برای دانش رایانه (آنیتا واسیلسکا - ۲۰۱۸)
 4. دانشنامه‌ی فلسفه استنفورد
در زبان پارسی
 1. گویایی ارستو ( بزرگمهر لقمان - ۱۳۹۵)
 2. فرهنگ ریشه‌شناختی (حیدری ملایری - ۱۳۸۴)
 3. واژه‌نامه پارسی (هومر آبرامیان - ۱۳۹۰)
 4. واژه‌نامه پارسی به پارسی ( بانو فرزاد بتهایی - ۱۳۹۹)
 5. واژه‌نامه پارسی سره (فرهنگستان زبان پارسی - ۱۳۹۰)
 6. ( شمار اندکی از دانشواژه‌ها برگزیده یا برساخته‌ی خودم هستند و چرایی آن را در تاربرگشان روشنگری می‌کنم.)

ارجگذاری‌ها و سپاسداری‌ها

 • استاد گراهام پریست، والاترین آموزگار گویایی در دوران ما
 • پاول پارسی، فرزانه و گویایی‌دان ایران باستان
 • فردوسی توسی، فرزانه‌ی سخن
 • استاد بزرگمهر لقمان
 • استادان فرهیخته‌ام در دانشگاه تربیت مدرس: آقایان دکتر لطف‌الله نبوی و دکتر داود حسینی
 • و همه‌ی کسانی که از آنها آموخته ام