دانش رایانش

همچنین شناخته شده با: علوم رایانه علوم کامپیوتر علم کامپیوتر
برابر انگلیک (انگلیسی): Computer Science