آشنایی با Abstract algebra چیست؟ آشنایی با جبر آهنجیده چیست؟ آشنایی با جبر مجرد چیست؟

رده‌ها جبر

جبر آهنجیده

همچنین شناخته شده با: جبر مجرد
برابر انگلیک (انگلیسی): Abstract algebra