آشنایی با MapReduce چیست؟ آشنایی با نگاشت بازهازش چیست؟ آشنایی با نگاشت فروکاست، نگاشت فروکاست، نگاشت کاهش چیست؟ آشنایی با نگاشت‌بازهازش چیست؟ آشنایی با نگاشت‌فروکاست، نگاشت فروکاست، نگاشت کاهش چیست؟

نگاشت‌بازهازش

همچنین شناخته شده با: نگاشت‌فروکاست، نگاشت فروکاست، نگاشت کاهش
برابر انگلیک (انگلیسی): MapReduce

مانه[=ایده]

نگاشت‌بازهازش مدلی برای پردازش داده‌ها به گونه‌ی پراسو[=موازی] و واباژیده[=توزیع‌شده] است. این مدل در سال ۲۰۰۴ در وِتاری[=مقاله‌ای] با سَرال[=عنوان] «نگاشت‌بازهازش: پردازش داده ساده‌شده برروی خوشه‌های بزرگ» پیشنهاد شد و هدوپ در سال ۲۰۰۶ آن را پیاده‌سازی کرد. اگرچه هم‌اکنون نگاشت‌بازهازش با هدوپ شناخته می‌شود و بیشترین کاربرد آن برای داده‌های بزرگ در پرگیر‌های[=محیط‌های] واباژیده است؛ لیک سیمای کوچکتری از این مدل را با کمی دگرسانی در مانگو دی‌بی از ۲۰۰۹ و زبان جاوا از ۲۰۱۴ می‌بینیم که در اندازه‌های کوچکتر و تک‌گره به کار گرفته می‌شوند.
این مدل با دو گام فَریست[=اصلی] برپا می‌شود:
۱. نگاشت: در این گام درونداد [=ورودی‌] های خام، به دیسه [=شکل] ⟨کلید ، ارزش⟩ در می‌آیند. دروندادها همچنین می‌توانند از پیش به گونه‌ی ⟨کلید ، ارزش⟩ باشند و در این گام به دیسه ⟨کلید ، ارزش⟩ دیگری (میانجی) که دلخواه است در آیند.
۲. بازهازش: در این گام هریک از برونداد [=خروجی] های گام نخست پردازش و گِردهم‌آوری می‌شوند و برونداد پایانی بدست می‌آید.


در اینجا با یک نمونه کارکرد مدل نگاشت‌بازهازش را نشان می‌دهیم. در این نمونه می‌خواهیم میانگین سن مردان و زنان یک کشور را بدست آوریم. این کار را بسیار نزدیک به چارچوب نگاشت‌بازهازش هدوپ با رابه‌[=استریم]های جاوا انجام می‌دهیم.
در این نمونه برای همانندسازی گره‌های هدوپ (ماشین‌های جداگانه) که نگاشت یا بازهازش در آنها انجام می‌گیرد از ریسمانها بهره می‌بریم؛ گویی هر ریسمان یک گره هدوپ است. ریسمانها را همزمان بکار می‌اندازیم و پراسو هریک بخشی از داده را پردازش می‌کنند.

درونداد[=ورودی]

داده‌های هر شهر در فایلی به دیسار[=فرمت] 'شناسه، ژانه[=جنسیت]، زادروز' هستند:

100000, FEMALE, 1981-02-10
100001, MALE, 1973-02-08
100002, FEMALE, 1991-07-29
100003, MALE, 2006-07-26
100004, MALE, 1953-08-19
100005, FEMALE, 2012-07-08
. . .
. . .

کلاس‌های نگهداشت و ترابرد داده

public enum Gender {
  FEMALE, MALE
}

@Data
public class Person {      // کلاس درونداد
  private String id;
  private Gender gender;
  private LocalDate dob;
}

@Data
public class GenderAge {    // کلاس کلید/ارزش میانجی
  private Gender gender;
  private Long age;
}  

کلاس نگاشتگر

در نگرید به خت ۱۵

public class MapNode extends Thread {

  private final String dataFile;
  private List output;

  public MapNode(String dataFile) {
    this.dataFile = dataFile;
  }

  @Override
  public void run() {
    Stream fileStream = Files.lines(Path.of(dataFile));
    Stream inStream = fileStream.map(s -> new Person(s.split(",")[0], Gender.valueOf(s.split(",")[1]), LocalDate.parse(s.split(",")[2])));
    Stream outStream = inStream.
        map(p -> new GenderAge(p.getGender(), (long) Period.between(p.getDob(), LocalDate.now()).getYears()));
    output = outStream.collect(Collectors.toList());
  }

  public List getOutput() {
    return output;
  }
}

کلاس بازهازشگر

در نگرید به خت ۱۸

public class ReduceNode extends Thread {

  private final Gender gender;
  private List input;
  private GenderAge sum;

  public ReduceNode(Gender gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public void setInput(List inputStream) {
    this.input = inputStream;
  }

  @Override
  public void run() {
    sum = input.stream().
        reduce(new GenderAge(gender, 0l), (a, b) -> new GenderAge(a.getGender(), a.getAge() + b.getAge()));
  }

  public float getAverage() {
    if (input.isEmpty()) {
      return 0f;
    }
    return sum.getAge().floatValue() / input.size();
  }
}

نگاشت

در گام نگاشت داده‌ی هر شهر که در فایل جداگانه‌ای نوشته شده است خوراک یک نگاشتگر خواهد شد. برای این نیاز است که به شمار شهرها نگاشتگر بسازیم:


List mappers = new ArrayList(NUMBER_OF_CITIES);
for (int i = 0; i < NUMBER_OF_CITIES; i++) {
  MapNode mapNode = new MapNode(String.format("City_%02d", i));
  mappers.add(mapNode);
}

ExecutorService es = Executors.newCachedThreadPool();
for (MapNode mapper : mappers) {
  es.execute(mapper);
}
es.shutdown();
while (!es.awaitTermination(60, TimeUnit.SECONDS));  

پخش‌کردن (Shuffling)

در این فراروند، داده‌هایی که در گام پیش (گام نگاشت) به‌ دیسه‌ی میانجی در آمده‌اند، برپایه کلیدشان جداسازی می‌شوند، داده‌های با کلید همسان باهم یکجا می‌شوند و به بازهازشگر پیونددار[=مربوطه] فرستاده می‌شوند.

  
Map<Gender, List<GenderAge>> shuffled = new HashMap();
for (MapNode mapper : mappers) {
  List<GenderAge> listF = new LinkedList();
  List<GenderAge> listM = new LinkedList();
  mapper.getOutput().stream().forEach(item -> ((item.getGender() == Gender.FEMALE) ? listF : listM).add(item));
  shuffled.get(Gender.FEMALE).addAll(listF);
  shuffled.get(Gender.MALE).addAll(listM);
}        

بازهازش (Reduce)

برای هر کلید یک گره بازهازش ساخته و با داده‌های گام پیش آنرا اجرا می‌کنیم

ReduceNode reduceNodeF = new ReduceNode(Gender.FEMALE);
ReduceNode reduceNodeM = new ReduceNode(Gender.MALE);

reduceNodeF.setInput(shuffled.get(Gender.FEMALE));
reduceNodeM.setInput(shuffled.get(Gender.MALE));
es = Executors.newCachedThreadPool();

es.execute(reduceNodeF);
es.execute(reduceNodeM);
es.shutdown();
while (!es.awaitTermination(5, TimeUnit.SECONDS));

برونداد

System.out.printf("Female Avg: %.1f\n", reduceNodeF.getAverage());
System.out.printf("Male Avg: %.1f\n", reduceNodeM.getAverage());