آشنایی با اندیشیدن سنجشگرانه چیست؟ آشنایی با Critical Thinking چیست؟ آشنایی با اندیشیدن پرژنی چیست؟ آشنایی با تفکر انتقادی چیست؟

اندیشیدن پرژنی

همچنین شناخته شده با: اندیشیدن سنجشگرانه تفکر انتقادی
برابر انگلیک (انگلیسی): Critical Thinking