اندیشیدن سنجشگرانه

همچنین شناخته شده با: تفکر انتقادی
برابر انگلیک (انگلیسی): Critical Thinking

مانه

کاربرد ترم ’اندیشیدن سنجشگرانه‘ برای واگویی [=توصیف] یک آماج آموزشی به فرزانه‌ی امریکایی جان دیویی (۱۹۱۰) برمی‌گردد، که بیشتر آنرا ’اندیشیدن بازتابی‘ می‌نامید.

او آن را چنین ویمندید:

بررسی کنشگر [=فعال]، هوشیار و پایدار هر باور یا دیسه‌ی انگاره‌ای [=فرضی] دانایی در پرتو زمینه‌هایی که آنرا پشتیبانی می‌کند، و برایندهای سپسین که به آن می‌گراید.

ویمند [=تعریف] ۱

اندیشیدن هوشیار هازیده [=هدایت‌شده] به یک آماج.

پنداشت‌ها [=تصورات] با روی‌داشت به میدان دید چنین اندیشیدنی، گونه‌ی آماج، سنجیدار‌ها [=شاخص‌ها] و هنجار‌ها برای اندیشیدن هوشیارانه، و همنه‌های [=مولفه‌های] اندیشیدن که روی آنها می‌کانونند [=تمرکز می‌کنند]، دگرسان اند.