تاریخچه و فرگشت

نگره‌ی نمونه

همچنین شناخته شده با: نظریه مدل
برابر انگلیک (انگلیسی): Model theory

ویمند [=تعریف]

در نگره‌ی مدل ویژگی‌های گوناگون مدل‌ها (ساختارها) بویژه در پیوند با زبانشان پژوهیده می‌شود.