آشنایی با Proof theory چیست؟ آشنایی با نظریه برهان چیست؟ آشنایی با نگره ی آوین چیست؟ آشنایی با نگره ی برهان چیست؟ آشنایی با نگره‌ی آوین چیست؟ آشنایی با نگره‌ی برهان چیست؟

تاریخچه و فرگشت

نگره‌ی آوین

همچنین شناخته شده با: نظریه برهان نگره‌ی برهان
برابر انگلیک (انگلیسی): Proof theory