تاریخچه و فرگشت
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

گویایی شونی گزاره‌ای

همچنین شناخته شده با: منطق موجهات گزاره‌ای
برابر انگلیک (انگلیسی): Propositional modal logic