رده‌ها نبیگ

به افماریک گزاره‌ای لوئیس

(1932)
برابر انگلیک (انگلیسی): Zum Lewisschen Aussagenkalkül

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
William Tuthill Parry
ویلیام پری
(1908 – 1988)