بن‌پار همانی

همچنین شناخته شده با: عنصر همانی
برابر انگلیک (انگلیسی): identity element
دیسه‌ای
𝑒 ◦ 𝑎 = 𝑎 ◦ 𝑒 = 𝑎
e ◦ a = a ◦ e = a