شمارگان درست

همچنین شناخته شده با: اعداد صحیح
برابر انگلیک (انگلیسی): integral numbers