جاره

همچنین شناخته شده با: شبکه
برابر انگلیک (انگلیسی): lattice
دیسه‌ای
⟨𝐿, ∧, ∨⟩
⟨𝐿, ∧, ∨⟩

1.x ≼ x x ≼ x x ≼ xبازتابیaxiom▲ partially ordered set
2.(𝑥 ≼ 𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑦 ≼ 𝑥) ⇒ 𝑥=𝑦 (x ≼ y and y ≼ x) ⇒ x=y (x ≼ y and y ≼ x) ⇒ x=yپادهمامونaxiom▲ partially ordered set
3.(𝑥 ≼ 𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑦 ≼ 𝑧 ) ⇒ 𝑥 ≼ 𝑧 (x ≼ y and y ≼ z ) ⇒ x ≼ z (x ≼ y and y ≼ z ) ⇒ x ≼ zگذراaxiom▲ partially ordered set