بازتابی

همچنین شناخته شده با: انعکاسی
برابر انگلیک (انگلیسی): reflexive
دیسه‌ای
x ≼ x
x ≼ x