بنارمندی

همچنین شناخته شده با: علیت
برابر انگلیک (انگلیسی): Causality