شناخت‌شناسی

همچنین شناخته شده با: معرفت‌شناسی
برابر انگلیک (انگلیسی): Epistemology

مانه

پلاتون، فرزانه نامدار تاریخ، ۴ سده پیش از زادروز در گفتگوی ته‌تتوس (Theaetetus) به همان شیوه‌ی همیشگی و از زبان سکرات، شناخت یا دانش را به چالش می‌کشد. نگره‌ی شناخت بصورت «باور راست موجه» که منتسب به پلاتون است سده‌هاست تعریف غالب دانش به‌شمار می‌رود اگرچه نقدهایی به آن وارد شده است. این تعریف خود ما را به پرسش از مفاهیم باور، صدق و موجه بودن می‌نماید. لیک جدای از تمامی ریزبینی‌های فیلسوفانه، فهم عرفی (Common sense) هرچه را که زندگی آدمی را بهتر می‌کند خواه شخص به آن باور داشته باشد یا نه، راست به معنای فیلسوفانه باشد یا نه و ... دانش تلقی می‌کند.