فرزانگی زبان هرروزه

همچنین شناخته شده با: فلسفه زبان زاستاری فلسفه‌ی زبان طبیعی
برابر انگلیک (انگلیسی): Ordinary language philosophy