پدیدارشناسی

برابر انگلیک (انگلیسی): Phenomenology