درون‌یافت

همچنین شناخته شده با: اندریافت شهود
برابر انگلیک (انگلیسی): intuition

ویمند [=تعریف] ۱

دسترسی سرراست به دانش ناخودآگاه، شناخت ناخودآگاه، سهش درونی، بینش درونی به شناسایی الگوی ناخودآگاه و توانایی پی بردن به چیزی سرشتین بی‌نیاز به خردورزی آگاهانه.