Symbolic Logic

برابر انگلیک (انگلیسی): Symbolic Logic

ویمند [=تعریف] ۱

در این بخش واژه‌های بیگانه به کار رفته است.

یک سیستم گویایی یک زبان مجهز به قواعدی برای نتیجه‌گیری کردن درستی یک جمله از جملات دیگر است.
برخلاف زبان‌های طبیعی، مانند پارسی و انگلیسی، یک گویایی یک زبان ساختگی است که ساختار (نحو) بطور دقیق تعریف‌شده دارد. یک هدف برای چنین زبان‌هایی پرهیز از ابهام‌ها و پارادوکس‌ها است که در زبان‌های طبیعی بر می‌خیزند.