آشنایی با subset چیست؟ آشنایی با زیرمجموعه چیست؟ آشنایی با زیرهنگرد چیست؟

زیرهنگرد

همچنین شناخته شده با: زیرمجموعه
برابر انگلیک (انگلیسی): subset