زیرهنگرد

همچنین شناخته شده با: زیرمجموعه
برابر انگلیک (انگلیسی): subset