آشنایی با زدایش ∨ چیست؟ آشنایی با ∨ Elimination چیست؟

زدایش ∨

برابر انگلیک (انگلیسی): ∨ Elimination