آشنایی با Admissible rule چیست؟ آشنایی با رزن پذیرفتنی چیست؟ آشنایی با قاعده ی قابل قبول چیست؟ آشنایی با قاعده‌ی قابل قبول چیست؟

رزن پذیرفتنی

همچنین شناخته شده با: قاعده‌ی قابل قبول
برابر انگلیک (انگلیسی): Admissible rule