آشنایی با Arend Heyting آشنایی با Heyting آشنایی با آرند هیتینگ

آرند هیتینگ

(1898 – 1980)
همچنین شناخته شده با: هیتینگ
برابر انگلیک (انگلیسی): Arend Heyting Heyting