آشنایی با Avicenna آشنایی با Ibn-Sina آشنایی با ابن سینا، ابوعلی سینا آشنایی با پور سینا

پور سینا

(980 – 1037)
همچنین شناخته شده با: ابن سینا، ابوعلی سینا پور سینا
برابر انگلیک (انگلیسی): Avicenna Ibn-Sina