آشنایی با Classical logic چیست؟ آشنایی با منطق کلاسیک چیست؟ آشنایی با گویایی کلاسیک چیست؟

گویایی کلاسیک

همچنین شناخته شده با: منطق کلاسیک
برابر انگلیک (انگلیسی): Classical logic

ویمند [=تعریف] ۱

گویایی کلاسیک [=منطق کلاسیک] آن بخشی از گویایی است که دانشجویان در دوره‌های اندرهازشی [=مقدماتی] گویایی نمادین یاد می‌گیرند.


گسترش‌ها گویایی شونی