گویایی آموزگاهی

همچنین شناخته شده با: منطق کلاسیک
برابر انگلیک (انگلیسی): Classical logic

ویمند [=تعریف] ۱

گویایی آموزگاهی [=منطق آموزگاهی] آن بخشی از گویایی است که دانشجویان در دوره‌های اندرهازشی [=مقدماتی] گویایی نماتکین یاد می‌گیرند.


گسترش‌ها گویایی شونی