تاریخچه و فرگشت

گویایی شونی

همچنین شناخته شده با: منطق موجهات منطق وجهی
برابر انگلیک (انگلیسی): Modal Logic

مانه

یک شونی [=وجهی] یک زهاوش [=اظهار] (همانند ’بایستانه‘ [=ضرورتا] یا ’شایدانه‘ [=احتمالا]) است که برای چونی‌نمایی (درست‌شماری) راستی یک داوری بکار می‌رود. گویایی شونی [=منطق موجهات]، در گفتار سخت‌گیرانه، پرهانش [=مطالعه] رفتار فروهازشی [=قیاسی] زهاوش‌های [=عبارتهای] ’بایسته است که‘ [=ضروری است که] و ’شدنی است که‘ [=ممکن است که] است. هرچند، ترم ’گویایی شونی‘ می‌تواند به‌گستردگی برای خانواده‌ای از سامانه‌های پیونددار بکار برده شود. اینها گویایی‌ها را برای باور، برای زمان و زهاوش‌های زمانی دیگر، برای زهاوش‌های خویشکاری (خیمی) مانند ’بایستانه است که‘ و ’پروانه [=اجازه] داده شده است که‘ ، و بسیاری دیگر در بر می‌گیرند. یک دریافت از گویایی شونی بویژه در واکاوی دیسه‌ای بگومگوی فرزانگیک [=استدلال فلسفی] ارزشمند است، آنجا که زهاوش‌ها از خانواده شونی هم همدار (رایج) و هم گیج‌کننده است. گویایی شونی همچنین کاربرد‌های مِهین در دانش رایانش [=کامپیوتر] دارد.


نمونه‌ها/پیاده‌سازی‌ها Modal System T Modal System K سامانه S2 سامانه S1