تاریخچه و فرگشت

گویایی شونی

همچنین شناخته شده با: منطق موجهات
برابر انگلیک (انگلیسی): Modal Logic

نمونه‌ها/پیاده‌سازی‌ها Modal System T Modal System K سامانه S2 سامانه S1