گویایی‌های گسترش‌یافته

همچنین شناخته شده با: منطق‌های گسترش‌یافته، گویایی‌های فراکلاسیک
برابر انگلیک (انگلیسی): Extended logics

نمونه‌ها/پیاده‌سازی‌ها گویایی شونی