آشنایی با Extended logics چیست؟ آشنایی با منطق های گسترش یافته، گویایی های فراکلاسیک چیست؟ آشنایی با منطق گسترش‌یافته، گویایی فراکلاسیک چیست؟ آشنایی با منطق‌های گسترش‌یافته، گویایی‌های فراکلاسیک چیست؟ آشنایی با گویایی های گسترش یافته چیست؟ آشنایی با گویایی گسترش‌یافته چیست؟ آشنایی با گویایی‌های گسترش‌یافته چیست؟

گویایی‌های گسترش‌یافته

همچنین شناخته شده با: منطق‌های گسترش‌یافته، گویایی‌های فراکلاسیک
برابر انگلیک (انگلیسی): Extended logics

نمونه‌ها/پیاده‌سازی‌ها گویایی شونی