ماکسول جان کرسول

(1939 – present)
همچنین شناخته شده با: کرسول
برابر انگلیک (انگلیسی): Cresswell Maxwell John Cresswell

انبازی‌ها:

گسترش‌ها