همبایستی آگاهشی

همچنین شناخته شده با: شرطی اخباری
برابر انگلیک (انگلیسی): Indicative conditional