بنداشت K

همچنین شناخته شده با: اصل K
برابر انگلیک (انگلیسی): Modal Axiom K
دیسه‌ای
□(𝐴⊃𝐵)⊃(□𝐴 ⊃□𝐵 )
□(A⊃B)⊃(□A ⊃□B )