بنداشت T

همچنین شناخته شده با: اصل T
برابر انگلیک (انگلیسی): Modal Axiom T
دیسه‌ای
□𝐴⊃𝐴
□A⊃A