بایستگی‌گرا

همچنین شناخته شده با: ضرورت‌گرا
برابر انگلیک (انگلیسی): Necessitist