پیش‌نیازها گویایی آموزگاهی

گویایی‌های ناآموزگاهی

همچنین شناخته شده با: منطق‌های ناکلاسیک
برابر انگلیک (انگلیسی): Non-classical logics