واگانش دانشگاه آکسفورد

(1586 – present)
همچنین شناخته شده با: انتشارات دانشگاه آکسفورد
برابر انگلیک (انگلیسی): OUP Oxford University Press