رده‌ها نبیگ

آغاز انگارش

(1910 – 1913)
همچنین شناخته شده با: مبادی ریاضیات
برابر انگلیک (انگلیسی): Principia Mathematica

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Bertrand Russell
برتراند راسل
(1872 – 1970)