آشنایی با Quantified modal logic چیست؟ آشنایی با منطق موجهات محمولی چیست؟ آشنایی با گویایی شونی چندی گذارده چیست؟ آشنایی با گویایی شونی چندی‌گذارده چیست؟

گویایی شونی چندی‌گذارده

همچنین شناخته شده با: منطق موجهات محمولی
برابر انگلیک (انگلیسی): Quantified modal logic