درون‌یافت‌گروی

همچنین شناخته شده با: شهودگرایی
برابر انگلیک (انگلیسی): intuitionism