سوگردش

همچنین شناخته شده با: عکس نقیض مخالف
برابر انگلیک (انگلیسی): obversion