آشنایی با quantifier چیست؟ آشنایی با سور چیست؟ آشنایی با چندی گر چیست؟ آشنایی با چندی‌گر چیست؟

چندی‌گر

همچنین شناخته شده با: سور
برابر انگلیک (انگلیسی): quantifier