آشنایی با subcontrary چیست؟ آشنایی با تداخل تحت تضاد چیست؟ آشنایی با زیرپادگونه چیست؟

زیرپادگونه

همچنین شناخته شده با: تداخل تحت تضاد
برابر انگلیک (انگلیسی): subcontrary