پژوهشهایی در بنیادهای نگره‌ی هنگرد، یک

(1908)
برابر انگلیک (انگلیسی): Investigations in the foundations of set theory I Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre, I

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها

جستارهای پیونددار نگره‌ی هنگرد