تاریخچه و فرگشت

نگره‌ی هنگرد

همچنین شناخته شده با: نظریه اصل موضوعی مجموعه‌ها نظریه مجموعه‌ها نگره هنگرد تسرملو-فرانکل نگره‌ی بنداشتی هنگردها
برابر انگلیک (انگلیسی): Axiomatic Set theory, ZFC Set theory Set theory

مانه

نگره‌‌ی هنگرد، نگره‌‌ی مزداهیکی گردایه‌های خوش‌آترمیده، که هنگرد‌ها نامیده می‌شوند، از براختهایی که هموند‌ها [=عضوها] یا بن‌پار‌های [=عنصرهای] هنگرد نامیده می‌شوند، است. نگره هنگرد ناب سکلانانه [=منحصرا] با هنگردها سر و کار دارد، بنابراین تنها هنگرد‌هایی زیر آگارش است که همچنین هموند‌های آنها هنگرد‌ها هستند.

برای نمایش همه‌ی نوشتار، باید هموند شوید.

1.∃𝐸 ∀𝑥(𝑥∉𝐸) ∃E ∀x(x∉E) forsome existsE forall x(x∉E)بنداشت هنگرد تهیaxiom
2.∀𝐴 ∀𝐵 [∀𝑥(𝑥∈𝐴⇔𝑥∈𝐵) ⇒𝐴=𝐵] ∀A ∀B [∀x(x∈A⇔x∈B) ⇒A=B] forall A forall B [forall x(x∈A⇔x∈B) ⇒A=B]بنداشت اُستَنِشیگیaxiom
3.∀𝐴 ∃𝐵 ∀𝑥(𝑥∈𝐵 ⇔ 𝑥∈𝐴 ∧ φ(𝑥)) ∀A ∃B ∀x(x∈B ⇔ x∈A ∧ φ(x)) forall A forsome existsB forall x(x∈B ⇔ x∈A ∧ φ(x))بنداشت جداشدنaxiom
4.∀𝐴 ∀𝐵 ∃𝐶 ∀𝑥(𝑥∈𝐶 ⇔ 𝑥=𝐴 ∨ 𝑥=𝐶) ∀A ∀B ∃C ∀x(x∈C ⇔ x=A ∨ x=C) forall A forall B forsome existsC forall x(x∈C ⇔ x=A ∨ x=C)بنداشت جفت‌سازیaxiom
5.∀𝑆 ∃𝑃 ∀𝑥(𝑥∈𝑃 ⇔ 𝑥⊂𝑆) ∀S ∃P ∀x(x∈P ⇔ x⊂S) forall S forsome existsP forall x(x∈P ⇔ x⊂S)بنداشت هنگرد توانیaxiom
6.∀𝑆 ∃𝑈 ∀𝑥[𝑥∈𝑈 ⇔ ∃𝐴(𝑥∈𝐴 ∧ 𝐴∈𝑆)] ∀S ∃U ∀x[x∈U ⇔ ∃A(x∈A ∧ A∈S)] forall S forsome existsU forall x[x∈U ⇔ forsome existsA(x∈A ∧ A∈S)]بنداشت یکایشaxiom
7.∃𝐼 (∅∈𝐼 ∧ ∀𝑥 (𝑥∈𝐼 ⇒ 𝑥∪{𝑥}∈𝐼)) ∃I (∅∈I ∧ ∀x (x∈I ⇒ x∪{x}∈I)) forsome existsI (∅∈I ∧ forall x (x∈I ⇒ x∪{x}∈I))بنداشت بی‌پایانیaxiom