آلفرد تارسکی

(1901 – 1983)
همچنین شناخته شده با: تارسکی
برابر انگلیک (انگلیسی): Alfred Tarski Tarski

انبازی‌ها:

گسترش‌ها
Some Theorems About the Sentential Calculi of Lewis and Heyting
1948
داتار
Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences
1941