رده‌ها نبیگ

آزندی بر افماریک گزاره‌ای درون‌یافت‌گروی

(1933)
همچنین شناخته شده با: تعبیری از حساب گزاره‌ای شهودی
برابر انگلیک (انگلیسی): An Interpretation of the Intuitionistic Propositional Calculus

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Kurt Gödel
کورت گودل
(1906 – 1978)