رده‌ها نبیگ

بوندگی افماریک کارکردی رایه‌ی یکم

(1949)
همچنین شناخته شده با: تمامیت حساب تابعی مرتبه‌ی اول
برابر انگلیک (انگلیسی): The Completeness of the First-Order Functional Calculus

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Leon Henkin
لئون هنکین
(1921 – 2006)