برتراند راسل

(1872 – 1970)
برابر انگلیک (انگلیسی): Bertrand Russell

مانه

در این بخش واژه‌های بیگانه به کار رفته است.

برتراند آرثر ویلیام راسل، فرزانه، مزداهیدان، گویاییدان، ادیب و فرکار اجتماعی بریتانیایی، در ۱۸ می ۱۸۷۲ در ولز بریتانیا زاده شد، در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و تحت سرپرستی مادر بزرگ خود پرورش یافت، از سن هفت سالگی به شکلی گسترده به مطالعه تاریخ و ادبیات پرداخت و در سن یازده سالگی با هندسه اقلیدسی آشنا شد. مزداهی و دانش‌های مرتوگانی مبنای گسترش بعدی اندیشه‌ی او را پدید آورد. وی در زندگی دراز خود در حوزه های مختلف فلسفه (گویایی فلسفی، متافیزیک، شناخت شناسی، اخلاق و فلسفه دین) فعالیت کرد و دستاوردهای بسیاری از خود به جای گذاشت. راسل به همراه جی ای مور بنیادگذار فلسفه تحلیلی در انگلستان است. روش تحلیلی راسل مراحل گوناگونی را در زندگی فلسفی او رقم زد به گونه ای که بوخنسکی بر این باور است که راسل هرگز نتوانست نظامی فلسفی برپا کند و دیدگاه‌های فکری او پیوسته در حال دگرگونی بود و براود نیز راسل را متهم کرده است که هر چند سال یک نظام فلسفی تازه برپا کرده است. با وجود این کاپلستون بر این باور است که فلسفه کلی راسل ارائه دهنده سیر فرگشتی تجربه‌گرایی بریتانیایی است. راسل از انگشت‌شمار فرزانگانی است که کارهایش به شکل گسترده توسط همگان مطالعه می‌شود.

برای نمایش همه‌ی نوشتار، باید هموند شوید.

انبازی‌ها:

گسترش‌ها
Russell's Correspondence with Frege
1901
Principia Mathematica