رده‌ها نوشتار

استواره‌هایی درباره‌ی افماریک گزاره‌ای لوئیس و هیتینگ

(1948)
همچنین شناخته شده با: قضایایی در باب حساب گزاره‌ای لوئیس و هیتینگ
برابر انگلیک (انگلیسی): Some Theorems About the Sentential Calculi of Lewis and Heyting

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
J. C. C. McKinsey
مک کینزی
(1908 – 1953)
Alfred Tarski
آلفرد تارسکی
(1901 – 1983)