رده‌ها بَوَندَگی

بَوَندَگی ساختاری

همچنین شناخته شده با: تمامیت ساختاری
برابر انگلیک (انگلیسی): Structural completeness

ویمند [=تعریف]

یک گویایی را ساختارانه بوندگ [=تمام] می‌گویند اگر هر رزن پذیرفتنی [=قاعده قابل قبول] یک رزن واخنش‌پذیر [=قابل استنتاج] باشد.

برای نمایش همه‌ی نوشتار، باید هموند شوید.